Bơm định lượng Injecta - RSS Bơm định lượng Injecta RSS Wed, 25 May 2022 06:54:33 GMT rss:https://bomdinhluong.com.vn/rss/bom-dinh-luong-injecta-7.html https://bomdinhluong.com.vn/rss/bom-dinh-luong-injecta-7.html 1110 Bán bơm định lượng Injecta VN TM06165C
bơm định lượng Injecta VN TM06165C

-Lưu lượng tối đa: 460 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 5 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06165c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06165c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06165c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1099 Bán bơm định lượng Injecta VN OL.BP0505
bơm định lượng Injecta VN OL.BP0505

-Áp lực: 5 ( bar )

-Lưu lượng: 5 ( lít/giờ )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-olbp0505.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-olbp0505.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-olbp0505.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1119 Bán bơm định lượng Injecta VN TP25089C
bơm định lượng Injecta VN TP25089C

-Lưu lượng tối đa: 1000 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 5 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25089c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25089c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25089c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1118 Bán bơm định lượng Injecta VN TP25076C
bơm định lượng Injecta VN TP25076C

-Lưu lượng tối đa: 730 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 7 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25076c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25076c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25076c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1117 Bán bơm định lượng Injecta VN TP25064C
bơm định lượng Injecta VN TP25064C

-Lưu lượng tối đa: 505 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 10 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25064c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25064c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25064c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1116 Bán bơm định lượng Injecta VN TP25054C
bơm định lượng Injecta VN TP25054C

-Lưu lượng tối đa: 365 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 15 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25054c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25054c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp25054c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1115 Bán bơm định lượng Injecta VN TP15064C
bơm định lượng Injecta VN TP15064C

-Lưu lượng tối đa: 304 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 6 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15064c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15064c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15064c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1101 Bán bơm định lượng Injecta VN AT.BX3
bơm định lượng Injecta VN AT.BX3
-Lưu lượng tối đa: 16 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 16 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx3.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx3.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx3.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1114 Bán bơm định lượng Injecta VN TP15054C
bơm định lượng Injecta VN TP15054C

-Lưu lượng tối đa: 220 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 8 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15054c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15054c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15054c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1113 Bán bơm định lượng Injecta VN TP15048C
bơm định lượng Injecta VN TP15048C

-Lưu lượng tối đa: 50 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 20 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15048c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15048c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15048c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1112 Bán bơm định lượng Injecta VN TP15038C
bơm định lượng Injecta VN TP15038C

-Lưu lượng tối đa: 110 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 17 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15038c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15038c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15038c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1111 Bán bơm định lượng Injecta VN TP15025C
bơm định lượng Injecta VN TP15025C

-Lưu lượng tối đa: 50( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 20 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15025c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15025c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tp15025c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1109 Bán bơm định lượng Injecta VN TM06138C
bơm định lượng Injecta VN TM06138C

-Lưu lượng tối đa: 310 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 7 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06138c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06138c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06138c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1108 Bán bơm định lượng Injecta VN TM06138B
bơm định lượng Injecta VN TM06138B

-Lưu lượng tối đa: 220 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 7 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06138b.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06138b.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm06138b.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1107 Bán bơm định lượng Injecta VN TM04108C
bơm định lượng Injecta VN TM04108C

-Lưu lượng tối đa: 120 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 10 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm04108c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm04108c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm04108c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1106 Bán bơm định lượng Injecta VN TM04108A
bơm định lượng Injecta VN TM04108A

-Lưu lượng tối đa: 60 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 10 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm04108a.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm04108a.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm04108a.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1105 Bán bơm định lượng Injecta VN TM05050G
bơm định lượng Injecta VN TM05050G

-Lưu lượng tối đa: 60 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 5 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050g.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050g.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050g.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1104 Bán bơm định lượng Injecta VN TM05050C
bơm định lượng Injecta VN TM05050C

-Lưu lượng tối đa: 42 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 5 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050c.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050c.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050c.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1103 Bán bơm định lượng Injecta VN TM05050A
bơm định lượng Injecta VN TM05050A

-Lưu lượng tối đa: 20 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 5 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050a.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050a.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-tm05050a.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1102 Bán bơm định lượng Injecta VN AT.BX4
bơm định lượng Injecta VN AT.BX4

-Lưu lượng tối đa: 50 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 5 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx4.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx4.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx4.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0
1100 Bán bơm định lượng Injecta VN AT.BX2
bơm định lượng Injecta VN AT.BX2

-Lưu lượng tối đa: 8 ( lít/giờ )

-Áp lực tối đa: 12 ( bar )
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx2.html https://bomdinhluong.com.vn/Uploads/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx2.jpg in stock 0 VND https://bomdinhluong.com.vn/ban-bom-dinh-luong-injecta-vn-atbx2.html samsung new Bơm định lượng Injecta 0